[Forside] [Klubben] [Historie] [Træning] [Medlemmer] [Kalender] [Forum] [Galleri] [Links] [Download] [Bestyrelsen] [Kontakt] [Indmelding]
Tønder Budokai
 
Tønder budo Kai

Klubben
Tønder Budo Kai opstod i året 1975 under navnet Tønder Judo og Karate klub med Judo og Karate på programmet.
I året 1985 kom der Jiu Jitsu til, hvorefter klubben ændrede navn til Tønder Budo Kai. I året 1988 trådte Karate ud af foreningen,
og i 2009 blev Judo delen nedlagt pga. dalende medlemstat.
I dag består Tønder Budo kun af Jiu Jitsu.

Foreningen er medlem af Budo under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Jiu Jitsu og Selvforsvarsforbund.
Tønder Budo Kai træner i Tønder Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder, i egne lokaler.


Vedtægter
§ 1
Klubbens navn er Tønder Budo Kai og dens hjemsted er Tønder kommune.

§ 2, stk. 1
Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i jiu jitsu/selv- forsvar.

§ 3
Klubben skal være tilsluttet DGI - Kampsport og DJSF - Dansk Jiu Jitsu og Selvforsvars Forbund.

§ 4
Som medlem i klubben kan medtages enhver. Gør specielle forhold sig gældende, kan bestyrelsen til enhver tid nægte optagelse i klubben. Dette kan dog ankes til Generalforsamlingen eller for DJSF´s generalforsamling.

§ 5
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie, og som har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.

§ 6
Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen. Ansvarlige for økonomiske dispensationer er formand, næstformand og kasserer - dog to i forening. Medlemskontingent skal fastsættes af klubbens generalforsamling.

§ 7, stk. 1
Bestyrelsen har ingen indflydelse i træningslokalerne. Den af bestyrelsen godkendte træningsleder kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem eller give medlemmer karantæne i en kortere eller længere periode.

§ 7, stk. 2
Et ekskluderet medlem har mulighed for at anke til generalforsamlingen, og medlemmet har mulighed for at udtale sig ved eksklusionssagens behandling.

§ 8
Månedskontingentet betales 6 måneder for ud. Medlemmer der ikke har betalt inden næste girokort udsendes pålægges et bødetillæg.

§ 9
Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt og sendes eller afleveres til klubbens formand, næstformand eller kasserer.

§ 10
Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

§ 11
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden samt kassereren vælges for 2 år af gangen. Den øvrige bestyrelse for 1 år af gangen. Desuden vælges hvert år en bestyrelsessuppleant samt 2 revisorer. Valgene finder sted på den ordinære generalforsamling. Valg af formand sker på lige år, mens der er valg af kassereren på ulige år.

§ 12
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er mødt.

§ 13
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen samt varetager forefaldende kontorarbej- de. I formandens fravær, fungerer næstformand i hans sted.

§ 14
Revisorerne har til enhver tid ret til at foretage revision af regnskabet. Regnskab skal ligge skriftligt og godkendt af bestyrelsen på generalforsamlingen.

§ 15
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Dagsorden efter bekendtgørelse og efter følgende skema:

1) Valg af dirigent,
2) Beretning ved formand,
3) Beretning ved kasserer,
4) Indkommende forslag,
5) Valg (med angivelse af hvem der er på valg),
6) Eventuelt.

Indvarsling skal ske 14 dage før generalforsamlingen via mail til medlemerne, og forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettiget er ethvert medlem af klubben fra det fyldte 15 år. Et hvert stemmeberettiget medlem i klubben er valgbart til bestyrelsesmedlem/revisor,
men et medlem kan dog ikke vælges til kasserer eller formand før det fyldte 18 år. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Vedtægtsændringer kan kun ske ved mindst 2/3 flertal. Andre forslag sker ved simpel flertal. Stemmeafgivning ved en generalforsamling kan ske ved et andet medlem ved skriftlig fuldmagt, men kun i tilfælde af sygdom eller andet relevant fravær. Hvert tilstedeværende medlem må kun være i besiddelse af en fuldmagt, for at denne kan kendes gyldig.

§ 16
Klubben kan ikke opløses så længe 5 af dens medlemmer kræver dens bestående. Opløsningen kan kun ske ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Eventuel kapital vil i tilfælde af klubbens opløsning blive anvendt til idrætslige formål, hvilket den på det tidspunkt siddende bestyrelse bestemmer. § 17
§§ 16 og 17 kan ikke ophæves.

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2009.

Tønder Budo Kai
Bestyrelsen

Siden blev genereret på 0.0000 sekunder